דו"ח המפל"ס שפורסם היום מצביע גם על הפחתה בפליטות לאוויר, הנובעת בין השאר ממדיניות המשרד להגנת הסביבה ומהשבתות בחיפה כימיקלים. המרכז למחקר סביבתי: "התנהלות בעייתית, נתונים תמוהים"

אודיה שווץ פרסום: 14:00 - 02/10/18
מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה
מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (שלישי), זו השנה השישית ברציפות, את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל"ס). המרשם כולל מידע מקיף על אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים. כמדי שנה, משמש המפל"ס כלי מרכזי לזיהוי מגמות של פליטות מזהמים והעברת פסולת בישראל.

על פי נתוני המפל"ס, בין השנים 2012 ל-2017 נרשמה הפחתה בפליטות לאוויר, בשיעורים של שמונה אחוזים עד 62 אחוז – זאת כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי וצמצום השימוש בפחם לייצור חשמל. פליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים המדווחים למפל"ס, עלתה באחוז אחד בשנת 2017, ופחתה ב-44 אחוז במצטבר משנת 2012. העלייה בשנת 2017 נובעת בעיקר מעלייה בפליטות מפעלי אספלט (עלייה בייצור) ומטמנות פסולת מעורבת (תוספת הטמנה שנתית). נוסף על כך, בשנת 2016 בוצע עדכון הנחיות חישוב עבור מט"שים (מתקני טיפול בשפכים), שיושם גם במהלך 2017. עוד יצוין, כי במפעלים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר חלה הפחתה של חמישה אחוזים בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים בשנת 2017. ההפחתה בשנת 2017 נובעת, על פי המפל"ס, בעיקר מהסיבות הבאות: הפחתה של כ-110 טון שהתרחשה במפעל כרמל אולפינים, לאחר יישום דרישות הפחתה של המשרד להגנת הסביבה; והפחתה של יותר מ-500 טון, בין השאר בשל ההשבתות במפעלי חיפה כימיקלים במפרץ חיפה. עוד צוין במרשם, כי במפרץ חיפה התרחשה הפחתה משמעותית בפליטות בשנת 2017: הפחתה של 29 אחוז בפליטת חומרים אורגניים נדיפים, ושל 61 אחוז במצטבר מאז 2012. כמו כן התרחשה בשנת 2017 הפחתה של שבעה אחוזים בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים, ו-66 אחוז במצטבר מאז 2012. הפחתות אלו הושגו בעיקר בעקבות יישום דרישות המשרד להפחתת פליטות בתעשייה (כרמל אולפינים וגדיב), והפחתת החומרים האורגנים הנדיפים הושגה בשנה האחרונה גם בשל סגירת מפעל חיפה כימיקלים.

במפעל בתי זיקוק (בזן) חלה עלייה של כ-21 אחוז (46 טון) בפליטת NMVOC, ועלייה של 18 אחוז בפליטות חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים. עלייה זו נובעת מפליטות מרכיבים וציוד (בעוד שבשנת 2016 זוהו וטופלו 542 דליפות, מהן נפלטו כ-18 טון במשך השנה, הרי שבשנת 2017 זוהו וטופלו 843 דליפות, מהן נפלטו כ-59 טון במשך השנה). נוסף על כך, ב-2017 עיקר פעולות זיהוי וטיפול בדליפות בוצעו במחצית השנייה של השנה, ולפיכך משך הדליפה היה ארוך יותר.

מהמרכז למחקר סביבתי בחיפה נמסר: "המפל"ס מלא בסתירות פנימיות, ומעיד על התנהלות בעייתית של הרגולטור בישראל. הגיע הזמן לבדק בית יסודי במסדרונות הגנת הסביבה, כדי לוודא שהאינטרס העומד מול עיני המשרד הוא האינטרס הציבורי שעליו הוא אמון, ולא קשרי ההון-שלטון, לכאורה, בממשלת ישראל שאליה הם כפופים. קיימות מספר סתירות בין כותרות המעידות על ירידה בזיהום סביבה לבין נתונים המוכיחים את ההפך; אך תמוה איך בעוד שנמדדות עשרות חריגות בחומרים מסרטנים (בנזן) בתחנות בחיפה עם מגמת עלייה משמעותית בריכוזי בנזן במרחב המפרץ, הכותרת של הגנת הסביבה מתארת הפחתת 29 אחוז בחומרים אלה. בנוסף, למרות צו מינהלי-45 שניתן לבזן בגין חריגות בבנזן ודריפולן, המשיך המפעל לחרוג וזכה בשתיקה רועמת של הגנת הסביבה תוך פגיעה באיכות האוויר והבריאות של תושבי מפרץ חיפה".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "קבוצת בזן פועלת בהתאם לנהלים המחמירים ביותר של המשרד, לזיהוי ולטיפול במקורות דליפה לא מוקדיים ממתקניה. בזן מבצעת מדי שנה כ-500 אלף בדיקות לזיהוי מקורות דליפה לא מוקדיים אפשריים. הדליפות שהתגלו וטופלו בשנת 2017 מהוות כ-0.19 אחוזים מסך הבדיקות השנתיות. מגמת שיפור איכות האוויר בחיפה, כפי שגם עולה מהדוח, מעודדת ובזן תמשיך לפעול למען שיפור איכות האוויר באזור".

מאיגוד ערים-מפרץ חיפה נמסר: "האיגוד רואה בחומרה את נתוני הזיהום של מפעל בזן במפרץ חיפה לשנת 2017. הגידול בשיעור פליטת המזהמים, הן האורגניים והן החשודים כמסרטנים, אינו מקובל והאיגוד פועל וימשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותו לצורך אכיפה תקיפה בנושא. לא מתקבל על הדעת ש-843 דליפות זוהו במפעל יחיד בשנה אחת – עם היקף פליטות מזהמים מצטבר של 59 טון. מדובר במספרים שערורייתיים שהאיגוד לא יעבור עליהם לסדר היום".

מעיריית חיפה נמסר: "הנתונים החמורים, העולים מהדוח בכל הקשור במפעלי בזן, מעידים, פעם נוספת, על חשיבות המאבק שאותו אנו מובילים, יחד עם הארגונים הסביבתיים, ושבמסגרתו הוגש, בין השאר, הערעור לבית המשפט העליון נגד הרחבת בזן, ודרישת העירייה ליישום תוכנית בלתי מתפשרת לצמצום ולהפחתת הפליטות ממפעלי בזן. כל אלה מתנהלים במקביל להליך שאותו מקיימת העירייה, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, לבחינת היתרי הפליטה ולביטול רישיונות עסק למפעלים מזהמים. ההפחתה, שעליה מצביע הדוח, מהווה רוח גבית למאבק – כפי שפעלנו נגד חיפה כימיקלים בכל הקשור במכל האמוניה, כך נמשיך ונפעל נגד מפעלי בזן וכל מתקן מזהם אחר".

מהתאחדות התעשיינים נמסר: "אנו מברכים על נתוני המפל"ס, שמוכיחים את מידת המחויבות ארוכת השנים של התעשייה להפחתת פליטות לסביבה, תוך השקעת למעלה ממיליארד שקל בכל שנה. נתונים אלו מתווספים לנתוני איכות האוויר שנמדדו ביום כיפור האחרון, אשר הראו פעם נוספת כי התעשייה כבר אינה מהווה מקור פליטה, עיקרי אלא התחבורה הכבדה. על כן נדרשת העמקת מדיניות ממשלתית להפחתת הפליטות בעיקר מהתחבורה, נוסף על גורמי פליטה אחרים. לצד זאת ההתאחדות קוראת לממשלה לפעול ביתר נמרצות לקידום הבאת תשתיות הגז הטבעי למרכזי אזורי תעשייה, ובכך לסייע להפחתות נוספות בפליטות לאוויר".