בית משפט השלום קבע כי עוזר ראש העירייה, שניהל בעבר בית קפה, והחברה ישלמו את הסכום לאחת מבעלי המניות בגין הפרת התחייבות חוזית. שובר: "ההליך המשפטי העוסק במחלוקת עסקית אזרחית מצוי בהליך ערעור, הצדק ייצא לאור"

אודיה שווץ פרסום: 11:50 - 01/07/20
ניר שובר | צילום: רדיו חיפה
ניר שובר | צילום: רדיו חיפה

בית משפט השלום בחיפה חייב את חברת היינה ניהול נכסים ואת ניר שובר, כיום עוזר ראש עיריית חיפה, בתשלום סכום של 277,114 שקל לאחת מבעלי המניות בבית קפה שניהל שובר בעבר וטרם כניסתו לתפקידו בעירייה.

בכך קיבל בית המשפט את טענותיה של התובעת, לפיהן במסגרת הסכם בין הצדדים התחייבו הנתבעים להחזיר לה את ההלוואה שהועמדה לחברה, בסך של 483,600 שקל. כעת, יהיה עליהם לשלם את יתרת הסכום.

בהחלטה נכתב, כי "יש לקזז מהסכום הנ"ל את הסכומים ששולמו לתובעת על חשבון ההלוואה, בסך 45 אלף שקל, וכן 170 אלף שקל ששולמו על ידי הנתבעים לאחר החתימה על ההסכם השני. חובם של הנתבעים מסתכם בכ-268 אלף שקל. סכום זה עומד כיום בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק על סך של 277,114 שקל". בנוסף, על החברה ועל שובר לשלם לתובעת אגרות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 20 אלף שקל.

את התביעה הגישה מלי מרויץ, על סך של 313,600 שקל עקב הפרת התחייבות חוזית. התובעת טענה כי היא רשומה כבעלת מניות בחברה, שהפעילה בין השאר את בית הקפה היינה קיוסק קפה ברחוב היינריך היינה בכניסה לשכונת כרמליה.

הנתבעים, בעלי מניות בחברה, שימשו בה כדירקטורים וניהלו בפועל את פעילות החברה. התובעת טענה כי העמידה לחברה הלוואה בסך 475 אלף שקל. עוד נטען, כי נחתם הסכם לפיו החברה התחייבה להשיב לתובעת את ההלוואה בשני תשלומים. התובעת טענה כי הנתבעים הפרו את התחייבותם, ועד ליום הגשת התביעה שילמו לה רק 170 אלף שקל.

הנתבעים מנגד טענו בתוקף, כי ההלוואה ניתנה לחברה בלבד וכי לא נמסרו להם כספים כלשהם. עוד קבע השופט אבישי רובס, כי הנתבעים "לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם, להראות שחל שינוי בהסכם שבין הצדדים", וכי התשלום של 170 אלף שקל שולם לסילוק סופי של ההלוואה. גם שאר טענותיהם לא הוכחו.

שובר מסר בתגובה: "שמחתכם מוקדמת מדי, ההליך המשפטי העוסק במחלוקת עסקית אזרחית לא הסתיים שכן הוא מצוי בהליך ערעור המתברר בבית המשפט המחוזי. אין לי ספק כי הצדק ייצא בסופו של ההליך לאור, ובכל מקרה נמתין לתוצאות הערעור והכרעת בית המשפט".