חברי המועצה שרית גולן, שמשון עידו, אלי בן דיין סופי נקש מוחים על התעלמות מהחלטת ועדת הכספים והמועצה בנושא התאגיד העירוני, ודורשים לקבל לעיונם דוחות כספיים

אודיה שווץ פרסום: 09:30 - 11/04/21
סאלי גליצנשטיין | צילום: דוברות נתיבי איילון
סאלי גליצנשטיין, מנכ"לית יפה נוף | צילום: דוברות נתיבי איילון

חברי מועצת העיר חיפה – שרית גולן, שמשון עידו, סופי נקש ואלי בן דיין – הגישו שאילתה בנושא מצבו של תאגיד יפה נוף.

"בישיבת ועדת כספים שהתקיימה ב-20 באוגוסט 2020, התקיים דיון בהיבטים התקציביים של יפה נוף והשלכותיהם על תקציב העירייה, עקב סיום ההתקשרות עם משרד התחבורה – זאת, בהמשך להחלטת משרד התחבורה להוציא מידי יפה נוף את הפרויקטים שבאחריותה, החלטה שמשמעותה אובדן מאות מיליוני שקלים מהתקציב של יפה נוף.

"בסיום הדיון נוסחה ההחלטה הבאה: 'חברי ועדת הכספים מייעצים בזאת למועצת העיר חיפה, להורות לדירקטוריון יפה נוף לפעול להכנת תוכנית עבודה להבראת ולהתייעלות החברה, ולהורות בשלב ראשון על קיצוץ בהוצאות התפעוליות של החברה עד לגובה של 15 מיליון שקל לשנה, ולפעול בהקדם האפשרי להגשת תוכנית התייעלות שתובא לדיון מיוחד בפני ועדת הכספים. עד להשלמת הכנת תוכנית ההתייעלות, תפעל יפה נוף בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה לייעול עבודתה ולחיסכון בהוצאותיה'.

"החלטה זו התקבלה בוועדת כספים ואושרה במועצת העיר. למרות זאת, לא התקיים דיון עדכון בוועדת הכספים, כפי שסוכם, עד היום, ובנסיבות אלו נבקש לקבל מענה לשאלה, מדוע לא התקיים דיון עד היום בוועדת הכספים בהתאם להחלטה שהתקבלה. נבקש לקבל את הדוחות הכספיים הלא מבוקרים של שנת 2020 דוח תקציב מול ביצוע 2020, ודוח רבעון ראשון 2021; מה היקף הפרויקטים שקיימים נכון לשנת 2021; מה יתרת המזומנים נכון ל-1 באפריל 2021, ומהי תחזית תזרים המזומנים לרבעון השני ברמה חודשית; אילו תוכניות התייעלות בוצעו מאז ועדת הכספים שהתקיימה ב-20 באוגוסט 2020; מהו תקציב היועצים של יפה נוף; מהו מספר היועצים של חברת יפה נוף; נבקש לדעת את שכר הטרחה של היועצים שהועסקו בשנת 2019, בהשוואה לשנת 2020 מול 2021, ומה מצבת כח האדם של החברה נכון להיום והוצאות השכר בהתפלגות חודשית שנה אחורה.

השאילתה תובא לדיון בישיבתה הקרובה של מועצת העיר.