מנכ"ל חנ"י השיב לראש העיר במכתב חריף על האשמותיה בנושא אגודות השייט בקישון. חנ"י: "נביא את עמדנו לציבור באופן שלא יותיר ספק מי האחראי לאירוע המביש"

אודיה שווץ פרסום: 08:22 - 02/11/22
צופי הים | צילום: ירין פדאל
צופי הים | צילום: ירין פדאל

במכתב שנשלח אמש (שלישי) לראש העיר, עינת קליש, מגנה מנכ"ל חברת נמלי ישראל (חנ"י), יצחק בלומנטל, את מכתבה של קליש לאגודות השייט הפועלות בקישון – בו תקפה את חנ"י – השיב לטענותיה, והסביר מדוע לא נכח בפגישה אליה הוזמן עם ראש העיר.

"נדהמתי לקבל את מכתבך הנ"ל על לא מעט דברי הבלע ההסתה והשיסוי שנכללו בו, ללא כל בסיס במציאות, ואשר אותם אני, כמו גם הנהלתה והדירקטוריון של חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים (להלן: "חנ"י") דוחים בשאט נפש", כתב בלומנטל לקליש.

"מפאת כבודך, כמו גם מפאת הצורך לשמור על שיח מאופק, מכובד ומכבד גם מקום שקיימת מחלוקת בין גורמים דוגמת חנ"י והעירייה – מחלוקות אותן העירייה מעוררת מעת לעת בנושאים עליהם הושגה ונחתמה הסכמה – לא אגרר לסיגנונך הבוטה, אמנע מהתפלמסות עם כלל האמור במכתבך הנ"ל שהאמור בו מוכחש מכל וכל, ואתייחס רק לעיקרי הדברים. להסרת ספק אין בכך להסכים עם כל יתר הנאמר במכתבך.

"טענתך כי חנ"י לא שיתפה פעולה עם העירייה ו/או כי לחנ"י אין כל תוכנית למועדוני השייט, לא זו בלבד שהן מופרכות, אלא שאין להן כל אחיזה במציאות ואינן אמת. כידוע, חנ"י קידמה והשלימה את תמ"א 13 /3 /א אשר מכוחה ולאור הקבוע בה, העירייה מחויבת לפעול להעתקת מועדוני השייט הפועלים בקישון (תוך סיכון משמעותי לשייטים). אמנם את מאשרת במכתבך שאין הקישון, המקום הנכון לפעילות המועדונים, אולם אינך עושה כל מאומה כדי לממש את התחייבויות העירייה להעתקת המועדונים לחוף השקט, לתא השטח 152 שיועד לכך בתמ"א ואף מסומן בתשריט.

"תחת זאת, מצאת את, יחד עם הצוות שלך, לפעול על דעת עצמך לשינוי התמ"א, תוך הפרת התחייבויות חוזיות חתומות שהעירייה קבלה על עצמה, והתעלמות בוטה מהן. ויודגש, חנ"י מצידה עמדה בכל ההתחייבויות אותן קבלה על עצמה ומילאה אותן.

"כפי שנציגי העירייה עצמם ציינו בפנינו, שינוי התמ"א, משמעותו עיכוב של מספר שנים בלתי ידוע ובכל מקרה לא מועט בהעברת המועדונים )אם בכלל(, השלכות תקציביות שהעירייה לא ציינה כיצד היא מתכוונת לעמוד בהן ובעיקר, דריסה של הפתרון הקיים)והמיידי( לו התחייבה העירייה בהסכם חתום.

"על אף שמדובר בשינוי של ההסכם עליו חתמה העירייה ובניגוד גמור לאמור במכתבך, חנ"י הסכימה לבחון את בקשתכם להיכנס להליך תכנוני חדש ובלבד שהעירייה תציג פתרון מידי להעתקת מועדוני השייט לחוף השקט (אף במבנים זמניים לתקופת התכנון), פתרון שיש בו להבטיח את שלומם של השייטים.

"לצערנו, העירייה סרבה להציג פתרון כזה ובמקום זאת בחרה לעוות את הדברים להתנהל בכחש ולהסתיר את המשמעויות הגלומות ב"יציאה להליך תכנוני חדש", כאשר המשמעות דה-פקטו הינה המשך סיכון הנערים והנערות העוסקים בפעילות השייט ודחיית העתקת המועדונים למועד לא ידוע (פרק הזמן המשוער שהציג נציג העירייה באחת הפגישות היה לכל הפחות 10 עד 15 שנה).חנ"י עומדת על כך שהעירייה תקיים את "התחייבויותיה בהתאם למערכת ההסכמית שגובשה בין הצדדים ולתוכניות הקיימות. חנ"י מוכנה גם כיום להעמיד את השטח כמו גם את הכספים עליהם התחייבה, לטובת העתקתם לאלתר של המועדונים ופעילותם לחוף השקט. ככל שהעירייה חפצה בכך היא יכולה לתכנן ו/או לתקן כל תוכנית כעולה על רוחה, לפתרון אחר לעמותות השייט לאחר שאלו יועתקו למקום שנקבע על פי התוכנית התקפה, התמ"א הנ"ל, ואנו דורשים כי העירייה תפעל בהתאם להוראותיה.

עינת קליש | צילום: עומר מוזר
עינת קליש | צילום: עומר מוזר

"טענתך כאילו על פי ההסכמים אותם את מכנה "היסטוריים" (משל אבד עליהן הכלח), אין העירייה יכולה לתכנן ולא לבצע דבר, לא זו בלבד שהיא משוללת יסוד אלא, היא טענה עזת מצח, אליה הוספת חטא על פשע בכנותך את טענות חנ"י (לפיהן על העירייה החובה לתכנן השטח) טענות שקריות. ראשית, במצב הדברים הנתון ביחס לזכויות בשטח, מצב שהיה נכון גם לעת חתימת ההסכם, חתמה העירייה, באישור הייעוץ המשפטי של העירייה את תנאיו, על ההסכם עם חנ"י, לרבות על התחייבותה לתכנן.

"שנית, הן חנ"י והן רב חובל ראובן סדנאי ז"ל היו מוכנים והתחייבו להקצות כספים למטרה זו והכל כמפורט בהסכם. לצער הכול התחייבות עיזבון המנוח ראובן סדנאי ז"ל ירדה לטמיון בשל מחדלי העירייה בראשותך. על אף הכול, חנ"י הודיעה ושבה ומודיעה כי את הסכום עליו התחייבה במסגרת ההסכם היא מוכנה להעמיד לאלתר לטובת העתקת המועדונים לחוף השקט למקרקעין בהם לחנ"י זכויות.

"תמה אני כיצד את מרהיבה עוז להעלות טענה מופרכת כאילו לחנ"י אין רעיון או מתווה כלשהו, שעה שלפי התמ"א מוקצה לצורך האגודות ומעברן, תא השטח מס' 152 ?הכיצד את מרשה לעצמך לזרות חול בעיני העמותות ושאר הגורמים אליהם הופנה מכתבך, כאשר המשמעות האמיתית של ההליך אותו מבקשת העירייה לקדם הינו ביטול חד צדדי (שלא כדין) של ההסכם להעתקת המועדונים לחוף השקט תוך דחייתו למועד עתידי לא ידוע (אם בכלל) והמשך סיכון הנערים והנערות העוסקים בשייט? האם באמת העלית על דעתך כי דברים חסרי שחר יוכלו לעוור את עיני הכול?

"חנ"י שבה מציעה ודורשת מימוש לאלתר, אפילו על ידי באמצעות מבנים יבילים שיוצבו זמנית, עד להקמת מבני הקבע בחוף השקט, תועתק פעילות אגודות הספורט לחוף השקט, ושלומם של השייטים יישמר תוך הקטנת הסיכון הכרוך בפעילותם בתחומי הנמל.

"ובנימה אישית, אני חש צער רב על כך שעיריית חיפה שהינה רשות מרשויות המדינה, המחויבת בתום לב מוגבר מפרה ברגל גסה הסכם עליו היא חתומה, ואין זה ההסכם היחידי אותו העירייה מפרה מול חנ"י – "אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר?"!

לסיכום כתב: "בתפקידי כמנכ"ל חנ"י אמשיך לפעול, בשליחותם של אזרחי מדינת ישראל, בעלי המניות של חברת נמלי ישראל, לפיתוחה ושגשוגה הכלכלי חברתי של העיר חיפה מטרופולין הצפון וכלל אזרחי המדינה".

"הדלפה במקום דיון ענייני"

בתוך כך בחנ"י הסבירו מדוע בלומנטל לא נכח בפגישה שראש העיר קיימה השבוע בנושא אגודות השייט ואליו הוזמן: "לפני מספר שבועות תואמה לבקשת ראשת העיר חיפה פגישה בנושא אגודות השיט בהשתתפות מנהלי חברת נמלי ישראל. לתדהמתה של החברה, במקום שיתנהל דיון עינייני הדליפה לתקשורת ראשת העיר, בשעת אחר צהריים מאוחרת, מכתב שהופץ לאגודות השיט,  מכתב הסתה שתכליתו הסחה של הציבור מהפרתו של הסכם חתום שבין חנ"י לעירייה, בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו ושמנע כל בסיס להידברות.

"הנהלת חנ"י תביא כבר בימים הקרובים את את עמדתה לציבור באופן מפורט שלא יותיר כל ספק בידי הקורא על מי האחראי לאירוע המביש".

עכשיו בשידור
המוזיקה של רדיו חיפה
08:00 - 09:00
אפי לשבת
09:00 - 18:00
להיטים לנצח
18:30 - 06:00
המוסיקה של רדיו חיפה