דו"ח מבקר העירייה חושף ליקויים באגפים השונים ובתאגידים, למשל, פתיחת תקנים ללא מסמכי תיעוד, אין פרוטוקולים לישיבות הנהלה, סכסוכים ומריבות באגף הרישוי, עסקים רבי קהל שהורשו להתנהל ללא רישיון תוך סיכון שלום הציבור ובריאותו, פוד טראקים ללא רישיון עסק, חברי מועצה המבקשים לקדם בקשות לעצמם או למקורביהם ועוד 

אודיה שווץ פרסום: 19:34 - 28/05/24
דוח מבקר העירייה 2022, על רקע היכל העירייה | צילום: עומר מוזר
דוח מבקר העירייה 2022, על רקע היכל העירייה | צילום: עומר מוזר

מועצת העיר התכנסה הערב לישיבת מועצה שלא מן המניין, בה הציג מבקר העיריה עופר טל את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2022, בעת שעינת קליש היתה ראש העירייה, החושף ליקויים רבים באגפים השונים ובתאגידים. המבקר בדק את אגף רישוי וקידום עסקים, אגף האכיפה העירוני, האגף לרישוי הבנייה, את התאגידים יפה נוף ואת איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה. כן בדק המבקר את התנהלות בית הגפן בפסטיבל החג של החגים, את התנהלות העירייה בכל הקשור לגיוס עובדים, תקני כוח אדם ותקצובם וכן התנהלות העירייה בכל הקשור לתחזוקת מתקני כושר ומגרשי ספורט בגנים ציבוריים ושימוש באולמות ספורט בבתי הספר לאחר שעות הלימודים. גם את התנהלות מועצת העיר המבקר בדק. להלן פירוט הליקויים:

גיוס עובדים, תקני כוח אדם ותקצובם 

הביקורת מעירה כי בשנים המבוקרות נעשו שינויים ארגוניים רבים מבלי שאגף ארגון ושיטות נדרש לבחון מקצועית את הצרכים לשינויים אלה, כמו גם פתיחת תקנים חדשים. אף כי נפתחו 666.69 תקנים חדשים בשנים המבוקרות, ברוב המקרים לא קיימים מסמכים המתעדים את הבקשות להוספת תקנים חדשים ואת המניעים לכך. בנוסף, לא בכל המקרים ניתן לדעת מיהו הגורם או הגורמים שיזמו ודרשו את הגדלת התקנים, כך שייתכן שחלק מהתקנים נפתחו ללא סמכות. מהתכתבויות שהתנהלו במהלך תהליך פתיחת התקנים ניתן ללמוד כי בחלק מהמקרים הדרישה לפתיחת תקנים הגיעה מ״הנהלת העירייה״, כשאין בהירות במי מדובר.

רוב התוספת נובעת מתקנים ומשרות במערכת הרווחה, החינוך ומנהל התפעול. ביחידות ההנהלה רוב הגידול נובע מניוד עובדים ויחידות ולא מתוספת כוח אדם. הביקורת מעירה בחומרה כי במרבית המקרים לא קיימים מסמכים המתעדים את הבקשות להוספת תקנים חדשים ואת המניעים לכך. יתכן שחלק מהתקנים נפתחו ללא סמכות.

הביקורת מעירה בחומרה גם בקשר לשינויים במבנה הארגוני, על היעדר מסמכים מפורטים המתעדים את הבקשות לשינויים ארגונים. ההתכתבויות באמצעות הדואר האלקטרוני מצביעות על כי חלק מהדרישות לכך הגיעו מהנהלת העירייה ובחלק מהמקרים מדובר בהנחיות שהועברו מראש העיר, סגן ראש העיר, מנכ"ל העירייה לשעבר, סמנכ"ל משאבי אנוש לשעבר, ראש הסגל של לשכת ראש העיר לשעבר, ראש לשכת ראש העיר וראש מינהלת 2030. בנוסף, חסרים פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בהן התקבלו החלטות, הכוללים תיעוד תהליך קבלת ההחלטה והדיון שהתנהל בנושא. 

אגף האכיפה העירוני 

בביקורת נמצאו מקרים בהם עובדי האגף ביצעו כמות העוברת את הכמות המקסימלית של 60 השעות הנוספות החודשיות המותרות, כפי שהוגדרו בחוזר ובניגוד לחוק. 

פקחי עיריית חיפה | צילום: ניר בלזיצקי דוברות עיריית חיפה
אכיפה עירונית | צילום: ניר בלזיצקי דוברות עיריית חיפה

אגף רישוי וקידום עסקים 

לא נוסף כוח אדם הדרוש כדי להתמודד באופן נאות עם השינויים בהליך הרישוי. כתוצאה מכך רישיונות עסק מונפקים ללא אישור של תחום הנגישות וזאת בניגוד לחוק; פוד טראק – בתקופה המבוקרת היו 11 פוד טראקים פעילים, כולם ללא היתר למעט אחד; מבדיקת הביקורת עולה עוד כי העירייה אפשרה לעסקים רבי קהל וכן לעסקים רבי קהל בבעלות העירייה להתנהל ללא רישיון עסק, או תוך הפרה מתמשכת של תנאי הרישיון שניתן להם תוך סיכון שלום הציבור ובריאותו. 

האגף לרישוי הבנייה 

הביקורת העירה על אופן התקשרות העירייה עם שתי יועצות שהגישו הצעה משותפת למתן שירותי ייעוץ. בביקורת נמצא כי ההתקשרות בוצעה לאחר שהיועצות החלו בעבודתן. הביקורת מעירה כי על אף ששולם ליועצות סכום העולה על 240,000 שקל, העירייה קיבלה לידיה סכום ביניים בלבד של עבודת היועצות ולא דו"ח מוגמר;

הביקורת ביקשה לבחון את תוכניות העבודה של האגף לרישוי הבנייה והעלתה כי בשנים 2020 ו-2021 לא הוכנו כלל תוכניות עבודה. מתוך כל המשימות שהועלו בתוכניות העבודה לשנת 2022, התקיים כנס אחד בלבד, מתוך שני הכנסים שתוכננו. שאר המשימות לא בוצעו כלל; הביקורת בדעה שעל מנת לשחרר כמה שיותר בקשות הממתינות זמן ממושך לקבלת היתר בנייה, יש לעשות שימוש מלא בשעות הנוספות העומדות לרשות האגף, גם אם הדבר מצריך הירתמות של עובדים נוספים הבקיאים בתחום הרישוי, המועסקים במינהל ההנדסה;

עוד הביקורת מעירה בחומרה שיש להפסיק תופעה נפסדת זו, של גורמים חיצוניים הנכנסים לקומת אגף הרישוי, כמו גורמי פנים עירונים וחברי מועצה מבלי שאף אחד מונע מהם, ומבקשים לזרז את הטיפול בבקשות שלהם או של מקורבים להם; בנוסף, הביקורת זיהתה סכסוכים ומריבות בין המזכירות להנהלת האגף ובין המזכירות לבין עצמן המשפיעים על אופי העבודה; מהנדס העיר, נציגת השירות המשפטי ואדריכל אגף הפיקוח לא נכח בישיבות למרות ששמם רשום בפרוטוקולים.

החג של החגים 2018 | צילום: מור אלנקווה
פסטיבל החג של החגים | צילום: מור אלנקווה

פסטיבל החג של החגים 

מבדיקת הביקורת ניכר שההיערכות החלה רק בחודש אוקטובר 2021, קרי במועד סמוך מאוד לקיום אירועי הפסטיבל. הביקורת בדעה כי היערכות מיטבית מצריכה פרק זמן של כחצי שנה מראש;

נכון לשנת 2021 לא היה ברשות בית הגפן רישיון אולם בתוקף, למרות זאת התקיימו במהלך הפסטיבל חמישה אירועים באולם; בנוסף, לא נעשו די פעולות לעדכון הציבור למפרע וכן במהלך ימי האירועים באשר להסדרי התנועה והחנייה העומדים לרשות המבקרים;

הביקורת מצאה תשלום לספקים גבוה מהסכום שנקבע במסגרת ההתקשרות החוזית. לביקורת הוצג מסמך בחתימת מנכ"ל בית הגפן המתייחס לאישור תוספת תשלום בסך של 25 אלף שקל מעבר למחיר שנקבע, אך הביקורת לא קיבלה הסבר לפער בגוב של 38,900 שקל ששולמו בעודף. המנכ"ל מסר בתגובה כי הסכומים שולמו עבור תיקונים שנאלץ הקבלן לבצע בגין פגיעה במזיד פעמיים במהלך החודש בקישוטים שהוצבו בכיכר עין דור. לא הוצגו לביקורת מסמכים בעניין זה;

עוד מצאה הביקורת התקשרות עם יועץ תנועה בניגוד לסדרי מנהל תקין. בהקשר זה מסר המנכ"ל כי לאור העובדה שהתקציב אושר רק בחודש נובמבר לא נותר בידיו מספיק זמן לבדיקת הצעות נוספות. הביקורת ממליצה למנות מנהל אירוע שיתכלל את כל היבטיו. 

מתקני משחק, כושר ומגרשי ספורט בגנים ציבוריים 

הביקורת מעירה כי בשנים 2021-2020 לא היה קיים במחלקת גנים נוהל פנימי עדכני בנושא האחזקה של מתקני המשחקים וכושר ושל מגרשי הספורט. יצוין, כי נמצא נוהל ישן אותו כתב הממונה על הבטיחות, אך נוהל זה אינו מעודכן בהתאם לתיקונים שעודכנו בתקן הישראלי ועובדי היחידה לא מכירים אותו.

הביקורת בדעה ששני עובדים אינם מסוגלים לפקח, לאתר ולעקוב אחר מגרשי משחק, מתקני משחק ומתקני כושר ב-232 גני משחקים ו-65 מגרשי ספורט. בשנת 2020 לא התבצעו בדיקות תקופתיות מסודרות למתקני הכושר. רק במהלך שנת 2021 תחזוקת מתקני הכושר הוכנסה לחוזה של קבלן התחזוקה של גני המשחק והבדיקות החלו להתבצע בצורה מסודרת ובהתאם לתקן.

הביקורת מצאה ליקויים במהלך סיור בגני משחקים ומגרשי ספורט. לדעת הביקורת לנוכח מקרים שאירעו בהם ילדים נפגעו ואף נהרגו גם בחיפה, בעת משחק במתקנים לקויים או לא תקינים במגרש משחקים, יש לתת עדיפות וחשיבות עליונה לטיפול בליקויים ולא לאפשר כלל שימוש במתקנים המוגדרים בסיכון מיידי. בגנים בהם ישנם ליקויים לא נמנעה הגישה אליהם וזאת למרות שהתקן מחייב. לאור נתוני הפניות למוקד העירוני ולאור הפגיעות הקשות יש לשים דגש על תחזוקה נכונה.  

שימוש באולמות ספורט בבתי הספר לאחר שעות הלימודים 

הביקורת מצאה כי לא קיים בעירייה נוהל עירוני המרכז את נושא השכרת אולמות ספורט באמצעות בתי הספר או לחילופין על ידי רשות הספורט. הביקורת מציינת כי על אגף התקציבים לבצע מיפוי של ההכנסות מאולמות ספורט שלא נוצלו משנים קודמות ולבחון את השימוש המיטבי והיעיל בכספים אלו. רשות הספורט התבקשה להעביר רשימת הכנסות שנבעו מהשכרת אולמות הספורט לתקופה המבוקרת תוך פירוט של הגורם המפעיל וסך הסכום לתשלום לכל אולם.

למרות בקשות חוזרות ונשנות פירוט ההכנסות לא התקבל. אי לכך לא ניתן היה לאמת או לבצע בדיקה שסך ההכנסות שנרשמו במערכת הנהלת החשבונות תואמות לפעילות שבוצעה בפועל בהתאם להסכמים שנחתמו. למנהלת החשבונות האחראית על הרישום אין כל מידע אודות החוזה שנחתם מול המשכיר והיא אינה מודעת לסכום השכירות שנקבע עמו, תנאי תשלום ותקופת השכירות.

הביקורת מעירה כי מהחוזים שנדגמו עולה כי ניהול החוזים על ידי מנהל האולמות וכן הבקרה המתנהלת על ידי הגורם המרכז ברשות הספורט לוקים בחסר ולא מנוהלים כראוי. הביקורת מעירה כי מתוך תשעה אולמות נדרשים ברישיון עסק שניים בלבד בעלי רישוי תקף, כמו כן, בשבעה אולמות ישנם ליקויי נגישות לאולם. הביקורת ממליצה כי יערך מיפוי נפרד לאולמות הספורט בבתי הספר בכל הקשור לנגישות.

מרשות הספורט נמסר לביקורת כי "פנתה לגורם הממונה בנושא הנגישות במתקני העירייה במינהל ההנדסה ובהתאם לכך פנתה לקבלת הצעות מחיר לקבלת ייעוץ, פיקוח וקבלת אישור נגישות למתקני רשות הספורט. הביקורת מציינת כי לצרכי שוויון ושקיפות מול כלל המפעילים בבתי הספר יש לקבוע קריטריונים ברורים, שיעוגנו בנוהל, באילו מקרים יחויבו המפעילים על פי תקורה מסך ההכנסות ובאילו מקרים יחויבו בתעריף שעתי. הביקורת אף ממליצה לבדוק אפשרות להעביר את ניהול האולמות לידי בתי הספר לצורך שוויון בין כלל בתי הספר הן מבחינת החוגי והן מבחינת המשתתפים. עוד מציינת הביקורת כי כפי שנמסר לה מרשות הספורט אין כיום סעיף תקציבי ייעודי לצורך תיקון הליקויים שמתגלים, הן ממבדקי הבטיחות והן מפניות של בתי הספר שעולות מהשטח".

חברת יפה נוף

הדו"ח בדק כמה פרויקטים של החברה: העבודות באחד מהם החלו באוגוסט 2018 וכללו הסדרת תנועה ושיפור הבטיחות. ביצוע הפרויקט חרג הרבה מעבר ללוחות הזמנים שנקבעו ובפועל הסתיים שנה וחצי לאחר צפי הסיום שתוכנן במקור. חברת יפה נוף הגיבה כי מהותית הסתיים הפרויקט ב-2020 ובמהלך שנת 2021 בוצעו עבודות השלמה; הביקורת מעירה כי קיים חוסר בתקבולים ממשרד התחבורה של 70,662 שקל אל מול התקציב שאושר ועל העירייה לפעול לקבלת החזר בהקדם;

הביקורת בדעה שיש לבחון הצעות הנמוכות באופן משמעותי מאומדן החברה וכן ביחס להצעות אחרות, שכן הקבלן שנבחר לא עמד בתנאי המכרז והחוזה שנחתם עימו והתנהלותו בפרויקט היתה לקויה ואולי היה ניתן להימנע מכך.   

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה

הביקורת בדעה כי על הנהלת העירייה לוודא כי נציגיה באיגוד ממלאים את תפקידם כנדרש ומגיעים לישיבות המועצה; האיגוד לא קבע כללים לתדירות הביקורת שעליו לבצע במפעלים שבתחומו על פי סוגי המזהמים ודרגת הסיכון הנשקפת מהם; הביקורת בדעה כי על האיגוד להגביר את הסיורים היזומים במפעלים המזהמים; לא קיימת תוכנית עבודה מפורטת בכתב, הביקורת מציינת כי יש להכין תוכנית עבודה על מנת לבצע ביקורת על ביצוע היעדים וכן קביעת המשך המעקב והפעילות; לרוב הסיורים אינם מתועדים ולא נרשם דוח סיור. 

מועצת העיר חיפה | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
מועצת העיר חיפה | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

יישום החלטות שהתקבלו בישיבות מועצת העיר 

מתוך 89 ההחלטות שנבדקו על ידי הביקורת עולה כי 62 מההחלטות שנתקבלו לא בוצעו או שבוצעו באופן חלקי בלבד. בחלק מההחלטות שלא יושמו הסיבות לכך היו בין היתר בשל אי הלימה לחקיקה הקיימת, חוסר בתקציב, חוסר בכח אדם וכו'.

ב-31 מכלל ההחלטות, הביצוע היה חלקי בלבד. במקרים אחדים, משך הזמן שחלף עד לביצוע ההחלטה היה ארוך מאוד למרות שהיו תאריכי יעד. הביקורת ממליצה לנהל מעקב אחר החלטות שמתקבלות בישיבות מועצה.  

מזכירת המועצה מסרה בתגובה כי "חלק מההחלטות כרוכות בתהליכים ארוכים ופרק הזמן שננקב בהחלטה לא היה ישים. מזכירות המועצה מבצעת מעקבים על יישום החלטות המועצה, תוכנת המעקב בנויה על פלטפורמה מיושנת ולא נוחה לתפעול. לסיכום, כחלק מהפקת הלקחים עודכן נוהל פנימי במזכירות".

מבקר העירייה, עופר טל, בישיבת מועצת העיר | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
מבקר העירייה, עופר טל, בישיבת מועצת העיר | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

"יש פה לא רק טעם לפגם, אלא חשד לפלילים"

סגנית ראש העיר שרית גולן שהיתה יו"ר ועדת ביקורת באותה תקופה: "קצת מוזר לנהל ישיבה ולדון בדוחות ביקורת לשנת 2022 שרובם ככולם נוגעים לעובדה שבמשך 5 שנים לעירייה לא היתה הנהלה והנהגה ולא היה ניתן לעבוד. ראש העיר הקודמת התגאתה שהיא באה לנקות אורוות. מה שהיה כאן זה לא רק היעדר מנהל תקין, אלא חלק מהמעשים הם הפרת אמונים ומרמה. צחקו עלינו, ירדנו עלינו, עלי ועל סופי נקש וגילינו ששדרגו בכירים ללא הליך סדור, ש-669 תקנים נוספו, ללא שיבואו לאישור בוועדת כספים, וזו כבר עבריינות. זה לכלוך אורוות. פה היה רמזור עם שלל צבעי הקשת, הכניסו הרבה יהלומים וסופי היום מתמודדת איך לאזן את התקציב בגללה. אני מאוד מוטרדת מהליקויים שבדו"ח. לגבי אגף רישוי עסקים, זה אחד הדוחות החמורים ביותר שאני ראיתי בעשר השנים שאני חברת מועצה, הליקויים היו חמורים ביותר, ויש פה לא רק טעם לפגם, אלא חשד לפלילים ומקווה שהאגף יעבור רה-ארגון". 

מעיריית חיפה נמסר: "דוח מבקר העירייה שאושר הערב על ידי מועצת העיר מתייחס לשנת 2022. הנהלת העירייה שנבחרה לתפקידה לפני כחודש וחצי בלבד רואה בדוח כלי ניהולי חשוב לתיקון פגמים שנעשו בעבודת העירייה. על מנת לייעל את הטיפול בליקויים, הקימה העירייה צוות מעקב לטיפול בליקויים בראשות מנכ"ל העירייה גדי מרגלית".

מעינת קליש נמסר: ״דוח כוח האדם הוכן בעקבות בקשתי, לאחר שגיליתי אי סדרים רבים ומטרידים. לא זו בלבד, יזמתי לאחריה גם פנייה למשרד האוצר ולמשרד הפנים על מנת לערב את גורמי האכיפה הממשלתיים בנושא, ואף הובלתי לפני שנה וחצי תיקון של מנגנון שדרוגי עובדים, תוך מאבק קשה מול הוועד, ובהצלחה מלאה. הנסיון להפוך את הקערה על פיה ולתאר מציאות מעוותת הינו משעשע, ומתאים לעידן הפייק ניוז והעסקנות הפוליטית שבימים אלו נחשפים ביתר שאת. הציבור החיפאי כבר מבין מי עשתה סדר בעירייה, אחרי שראה את חגיגות ועד העובדים לאחר הבחירות. את הבעיות בנושא כוח האדם הצגתי ליהב בישיבת החפיפה שאותה קיימנו לפני כשבועיים. אני מצפה מהנהלת העירייה החדשה להמשיך את דרכי ולטפל בעובדי העירייה שקודמו באופן לא תקין, ששודרגו בניגוד לחוק, במשפחות הנפוטיזם שאוכלות כל חלקה טובה בעירייה. מצפה להם עבודה רבה וקשה״.