תקנון כללי
1. רדיו חיפה בע"מ מזמין את קהל המאזינים להשתתף במשחק, כמפורט בתקנון זה, בהם יוכלו המשתתפים במשחק לזכות בפרסים, כמפורט להלן ("המבצע").
2. ההשתתפות במבצע פתוחה לקהל המאזינים הרחב שהינם תושבי ישראל, בהתאם לכללי תקנון זה.
3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
4. מאזינים אשר השתתפו במשחקים ו/או במבצעים אחרים שערך רדיו חיפה וזכו בפרסים במהלך שלושת החודשים האחרונים, לא יוכלו להשתתף ולזכות בפרס הגדול ו/או בפרס מארז ו/או בכל פרס אשר יחולק במסגרת המבצעים השונים אשר עורך רדיו חיפה במסגרת שידוריו.
5. המשחקים יתקיימו במסגרת שידור חי ו/או שידור מוקלט מראש של התכניות השונות-לפי התכנית בה מתבצע המשחק. 6. עורכי המבצע רשאים לשנות את תקופת המבצע ו/או המשחק, להאריכו, לקצרו או לבטלו באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי רדיו חיפה ו/או מי מטעמו ברדיו חיפה ו/או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת עורכי המבצע בלבד.
7. לא ישתתף במשחק קטין, אלא לאחר שיאשר זאת מי מהוריו. קטין אשר זכה בפרס, לא יהיה רשאי לממשו אלא בליווי אחד מהוריו או אפוטרופוסו החוקי ובכפוף לחתימתו על הצהרת זוכה המצ"ב כנספח א' לתקנון זה.
8. השתתפות בכל משחק כפופה לעמידת המעוניין להשתתף במשחק בהוראות תקנון זה ובמתן הסכמתו לתנאי התקנון. כל מאזין שישתתף במשחק יידרש למסור את פרטיו למערכת רדיו חיפה.
9. כדי להשתתף במשחק יש להתקשר, לסמס או להכנס לאתר. על פי הנחיות השעשועון.. בהתקשרות למערכת, בין באמצעות הטלפון, בין באמצעות הודעת מסרון ובין בדרך אחרת, מוותר המשתתף על כל טענה מכל מין וסוג באשר לגובה עלות ההתקשרות.
10. מאזין אשר לא ישאיר את פרטיו כאמור בסעיף 8 לצורך איתורו, לא יוכל להשתתף במשחק ו/או לא יזכה בפרס, ככל שיהיה זכאי לכך.
11. כמו כן, מאזין לא יהא רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכותו להשתתפות בשלבים הבאים של המבצע המשחק הראשון, ובין היתר בשלב הגמר (ככל שיתקיים) לרבות, אך לא רק, לבני משפחתו. כן לא יהיה רשאי המשתתף להעביר או להמחות לאחר את זכותו לקבלת הפרס מרדיו חיפה.
12. לאחר יצירת הקשר ואימות פרטי המנצח, רדיו חיפה, או מי מטעמו, יתאם פגישה להענקת הפרס למועמד לזכייה במשחק שתתקיים ברחוב שמחה גולן 54, חיפה (גרנד קניון) או בכל מקום אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של רדיו חיפה ("הפגישה המתואמת"). מועמד לזכייה אשר לא יגיע לפגישה המתואמת לקבלת הפרס במועד אליו הוזמן, ולא יתאם מועד חלופי בתוך 15 ימים מן מועד הפגישה המתואמת, יאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכי המבצע ו/או מי מטעמם, בגין אובדן הזכות כאמור.
13. הפרס שיחולק במסגרת המשחק הינו אישי ואינו ניתן להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי, המחאה ו/או העברה ע"י הזוכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ו/או מוצר אחר. לצורך קבלת הפרס יציג הזוכה תעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי בתוקף, ולרדיו חיפה שמורה הזכות לדרוש מהזוכה להציג אסמכתאות נוספות להוכחת זהותו, ככל שיהא בכך צורך.
14. כתנאי לקבלת הפרס, יחתום הזוכה על הצהרה כאמור בנספח א' לתקנון זה.
15. האחריות לכל הקשור בפרסים, לרבות אך לא רק איכותם, תקינותם (בכפוף לאחריות יבואן ו/או יצרן בהתאם לכל דין), קבלתם במועד, ו/או כל דבר אחר או נוסף, הינם באחריות החברות המספקות את הפרסים. למען הסר ספק, רדיו חיפה אינו אחראי בגין איכות ו/או תקינות ו/או קבלת הפרסים במועד כאמור לעיל, ועצם השתתפותו מאשר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד רדיו חיפה. בהקשר זה
16. כל זוכה יתבקש למסור לרדיו חיפה את הפרטים הנדרשים לצורך קבלת הפרס ומימושו. מסר זוכה פרטים חלקיים ו/או בלתי נכונים, יאבד זכאותו לקבלת הפרס. הרדיו עושה את מירב המאמצים לספק את הפרס בהקדם האפשרי, שהמשתתף/הזוכה מודע לכך שהמועד המשוער לקבלת הפרס הוא 3 חודשים לאחר סיום הפעילות. פטור מאחריות 17. המאזין מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי המבצע או נותני החסות,, מנהליהם, עובדיהם, ומי מטעמם, בכל הקשור והמתייחס למבצע ו/או למשחקים, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בהם ו/או לזכייה באחד המשחקים.
18. ההשתתפות במבצע ו/או במשחק הינה באחריותו הבלעדית של המאזין, ועורכי המבצע לא ישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים במשחקים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע.
19. מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המאזין מנעה ממנו מלהשתתף במשחק ו/או מלזכות בפרס הגדול ו/או בפרס מארז, לפי העניין ו/או לממש את הפרס הגדול ו/או את פרס המארז, לפי העניין, יהיו עורכי המבצע פטורים מאחריות.
20. מובהר כי המשחק נסמך על מערכת ממוחשבת שאינה בבעלות עורכי המבצע או נותני החסות, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. עורכי המבצע אינם מתחייבים כי המבצע יקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמאזין לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי קיום כל משחק כפוף לזמינות ולתקינות של רשת הטלפוניה, ולפיכך לא תהיה למאזין כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת הטלפוניה כאמור.
21. עורכי המבצע, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בקשר עם המבצע ו/או המשחקים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהן, לרבות כח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדומה.
22. עורכי המבצע יהיו רשאים למסור כל מידע אשר יידרש מהם על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת. שונות 23. כללי ההשתתפות במשחקים, ו/או שינויים, יהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של עורכי המבצע או נותן החסות. עורכי המבצע רשאים להפסיק בכל עת, ומכל סיבה שהיא, את המבצע ו/או לשנות את תנאיו, בהודעה אשר תמסר במסגרת שידורי רדיו חיפה ו/או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתם של עורכי המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספקת והולמת, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המשחקים כאמור.
24. תחילת ההשתתפות במשחק מהווה אישור התקנון על ידי המאזין. 25. מאזין אשר לא ימלא אחר איזו מהוראות האחראי מטעם רדיו חיפה ו/או מי מטעמו, תפסל השתתפותו במשחק.
26. בכל מקרה בו יפר מאזין את הוראות תקנון זה, יהיה רדיו חיפה רשאי לבטל את השתתפותו ולא תהיה למאזין כל טענה ו/או תביעה כנגד רדיו חיפה ו/או מי מטעמו בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.
27. המשתתפים מחוייבים לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין.
28. ההשתתפות במשחק כרוכה בעלות משלוח הודעת SMS ו/או עלות שיחת טלפון למערכת המשחק, למאזין לא תהיינה כל טענות תביעות או דרישות אשר לגובה עלות ההתקשרות.
29. במידה ותקלה טכנית, או כל תקלה אחרת במערכות הטכניות באמצעותן מתבצעים המשחקים, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, תמנע את האפשרות של קבלת או זיהוי הודעה או פרטיו של מאזין מסוים, בין אם הוא מועמד לזכייה בפרס ובין אם לאו, ולאחר ניסיונות השחזור והזיהוי הנדרשים, לא תהייה למאזין כל טענה או דרישה כנגד עורכי המבצע.
30. במידה ויתברר כי מועמד לזכיה לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו לרדיו חיפה ו/או מי מטעמו מיד עם דרישתו הראשונה, זאת בלי לפגוע בסעדים ובזכויות של רדיו חיפה על פי כל דין. מובהר בזאת, כי רדיו חיפה ו/או מי מטעמו רשאי שלא למסור כל פרס שהוא, אשר הושג על ידי מאזין שלא כדין / תוך שימוש בטכנולוגיות או שיטות העוזרות למועמד לזכות או לשפר עמדתו בתחרות ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.
31. לא ניתן לערער על תוצאות המשחקים ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתם של רדיו חיפה ו/או מי מטעמו הנה סופית ומוחלטת.
32. המנצח במשחק הראשון ו/או כל זוכה בפרס מארז מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו במבצע, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו ו/או צילום ווידיאו בו הוא משתתף במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכי המבצע. עם זאת יובהר, כי עורכי המבצע אינם מתחייבים לפרסומים כאמור של הזוכים ו/או המנצח, לפי העניין.
33. למען הסר ספק, תקנון זה הינו לצורכי משחק גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה ביכולת וכישרון ולא בגורל.
34. ההשתתפות במשחקים אסורה על עובדי רדיו חיפה, עובדי נותני החסות ו/או הפרסים ובני משפחותיהם.
35. ככל שיחול מיסוי, היטל, אגרה וכיוצא באילו חיובים על מי מהזכיות בפרסים, יחולו אלה על המשתתף.
36. מוסכם על המשתתף, כי במקרה של מחלוקת בינו לבין רדיו חיפה, תהא סמכות השיפוט נתונה אך ורק לבית המשפט המתאים בחיפה.
37. בעת ההשתתפות מאשר המאזין/המשתתף לרדיו חיפה לעשות שימוש פנימי בכתובת המייל ומספר הטלפון איתו נרשם לתחרות, על מנת לשתף את המאזין בתכני הרדיו השונים. (שידורים מיוחדים, כתבות מומלצות ושעשועונים נוספים בהם אולי ירצה לקחת חלק ועוד..) במידה והמאזין/ משתתף יראה בהודעות אלו מטרד, יוכל תמיד לשלוח בקשת "הסר" במייל או בטלפון ואנו נסירו מרשימת התפוצה.
38. הפרסים אשר יחולקו לאחד המשתתפים במסגרת פעילות "שחקן העשור" הינם פרסים רנדומליים אשר נמצאים באותה עת בארסנל הפרסים של רדיו חיפה ולפי שיקול דעתה בלבד. אין בפרסום התחייבות לסוג הפרס ולכמות המחולקת.
39. סיום פרוייקט שחקן העשור – ביום שישי, 27.12.19 במהלך שידור תכנית "הפאנל" בין השעות 12:00-14:00.
40. במסגרת חלוקת כרטיס לפראג עם הפאנל של רדיו חיפה ותלמה תיירות למשחקה של מכבי חיפה: הסיפור הזוכה ייקבע על פי בחירת רוב חברי הפאנל, על הזוכה להיות מעל גיל 18. על הזוכה להיות מחוסן פעמיים או שלוש בעל תו ירוק בתוקף על מנת לממש את הפרס ולהיכנס לפראג. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. במידה והזוכה אינו יכול לממש את הפרס מסיבה זו או אחרת, הפרס יעבור למקום 2 ברשימה וכן הלאה. כל נושא הטיסה, מלון העברות באחריות חברת "תלמה תיירות". לרדיו חיפה שמורה הזכות לשינויים באופן קיום השעשועון.
41. הפאנל מונדיאל/ מלך המונדיאל: צבירת הנקודות הינה ממוחשבת ואוטומטית על פי הצלחת המשתתפים לנחש נכונה את תוצאות המשחקים. בכל רגע נתון ניתן לצפות בעמוד "הטבלה" ולראות מהו מיקומך בתחרות.
במקרה של תקלה/ שיוון בנקודות / מחלוקת לגבי זהות המנצח, תפרסם מערכת רדיו חיפה הבהרה למשתתפים הרלוונטים הנוגעים בדבר. למערכת רדיו חיפה שמורה הזכות לשינויים, עדכונים ואף ביטול המשחק במקרה הצורך.
הפרסים בתחרות הינם למקומות 1-3 כפי שמופיע בעמוד הפרסים של התחרות. הפרסים הינם מתנת אלמוג ציוד טכני. (מקום ראשון גריל גז, מקום שני 500 ש"ח למותג קולומביה באלמוג, מקום שלישי 200 ש"ח למימוש באלמוג)
משתתף שיעלה לגביו חשד לרמאות / שימוש בטכנולוגיות לשיפור מיקומו ומעמדו בתחרות ייפסל ואף יימחק מהתחרות לאלתר.
06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
כולנו יחד עורף חזק
13:00 - 14:00
חזקים ביחד
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
עכשיו בשידור
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 00:00
המוסיקה של רדיו חיפה