החברות פנו לעירייה במכתב התראה לפני נקיטה בהליכים, בטענה לעיכובים קיצוניים של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, המובילים לפגיעה ברישוי הבנייה בעיר: "חיפה זקוקה להסרת החסמים, לא להגברתם"

אודיה שווץ פרסום: 13:58 - 27/10/22
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר

קבוצה של 13 יזמים ואדריכלים, פנו מוקדם יותר השבוע במכתב לעיריית חיפה, באמצעות עו"ד אסף עירוני ועו"ד אנה אליאשקביץ' ממשרד ש.פרידמן אברמזון ושות', בטענה כי ישנם עיכובים קיצוניים בקידום ואישור מסמך מדיניות עירונית לשימור מבנים שנבנו לפני שנת 1970, אשר מובילה לפגיעה בהיתרי הבנייה בעיר.

"הרינו מתכבדים לפנות אליכם בשם קבוצת חברות יזמיות ואדריכלים הפעילים בעיר חיפה, נופי רוממה, מבנים, שרון-נהב, הרט יזמות ובניה, נקסט אורבן, שתית, א.ג כוכב, י.ד זמיר, שובל התחדשות עירונית, אבי רחמים ייזום ופרויקטים, י.ע. ביליה יזמות, מ.ש.י אלפא יזמות ובנייה ויוזמה אלונים (יכונו ביחד: הקבוצה), בנושא שבנדון כלדקמן", נכתב.

"כפי שבוודאי ידוע לכם היטב, בעיר שורר חוסר ודאות תכנוני מתמשך בקשר להליכי רישוי לגבי מבנים שנבנו לפני שנת 1970 הממוקמים בתחום המורשת הבנויה, אשר לפי נספח השימור של תכנית חפ/2000 מתפרש על מרבית שטחה של העיר חיפה".

לדברי היזמים, חוסר הודאות הוביל לעיכובים משמעותיים על הליך רישוי הבניה בעיר, כך למשל הם טוענים כי בקשות להיתרי הבניה הנוגעות למבנים אלו, גם אלו אשר נמצאות על סף הוצאת היתר בניה, מוחזרות לשלבים מוקדמים של הליך הרישוי לצורך עריכת תיק תיעוד מקדים וקבלת המלצת ועדת השימור.

"אין צורך להכביר במילים על התמשכות הליכי הרישוי במדינת ישראל", נכתב. "העיכובים בקידום נושא השימור בעיר מובילים להתארכות הליכי הרישוי באופן קיצוני, מטילים הוצאות ניכרות על בעלי הזכויות והיזמים וגוררים קיפאון בנייה".

לטענתם המצב ה"אבסורדי" נוצר בעקבות "מחדל משמעותי של הוועדה המקומית, אשר עד למועד כתיבת מכתבנו זה טרם סיימה את הליך הכנתו ואישורו של מסמך מדיניות עירוני לשימור, זאת תוך חריגה משמעותית מהתקופה שהוקצבה לה לצורך כך בסעיף 6.11.5.1 להוראות חפ/2000 – תקופה בת 12 חודשים ממועד אישורה של חפ/2000".

במכתב צוין כי בחודש יוני 2021 ניתנה החלטה של ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז חיפה במסגרתה "ביקרה הועדה הערר את התנהלות הוועדה המקומית בניגוד להוראות חפ/2000: כי טרם השלימה את הליך אישורו של מסמך המדיניות ולא קיימה את הוראות סעיף 6.11.2.7 להוראות התכנית (להלן בהתאמה: "ועדת הערר", "ערר כספי 3" ו-"החלטה בערר כספי 3").

בנייה חדשה בדרום חיפה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
בנייה בחיפה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

"מבלי לגרוע מטענות הקבוצה בדבר הפגמים שנפלו בהחלטה בערר כספי 3 ושאלת תחולת הוראות סעיף 6.11.2.7 על הבקשות המובאות בפני הוועדה המקומית כיום, תוצאות קיומה של החלטת ועדת הערר בכספי 3 מסתכמות בכך: כל עוד תמנע הוועדה המקומית מאישור מסמך מדיניות, המגבלות על הליכי הרישוי ימשיכו לעמוד בעינן, וזאת בלא כל מגבלת זמן".

"העובדה כי מצב ביניים זה אינו תחום בזמן, מובילה לפגיעה קבועה בזכויות בעלי המבנים והקבוצה, אינה סבירה, אינה מידתית ולא עומדת במבחני פסקת ההגבלה. כלומר הימשכות העיכובים מצד הוועדה המקומית באישור מסמך המדיניות גורמת לפגיעה בזכויות בעלי הזכויות במבנים אלו ובזכויות הקבוצה ומובילה לנזקים ישירים, שכן ההגבלות, הדומות במהותן למגבלות לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ממשיכות לחול ללא מגבלת זמן, במקום לתקופה בת 12 חודשים".

לטענת היזמים והאדריכלים, יש מי שנהנים ממצב חריג זה ואף מנצלים אותו לטובת עצירת ההתחדשות העירונית בשכונות הכרמל: "מצב זה מאפשר ומשרת את התופעה הפסולה של תכנון מדיר, עת תושבי שכונות מבוססות, עושים שימוש לרעה בכלי השימור, שהשימוש בו אמור להיות זהיר, מוגבל ומצומצם, בכדי למנוע המשך התפתחות אורבאנית של שכונות רבות במטרה לשמור על המצב הקיים – צפיפות נמוכה וחוסר ניצול מיטבי של משאב המקרקעין המוגבל במדינת ישראל".

שלום שטרית | צילום: יח"צ
שלום שטרית | צילום: יח"צ

עוד נכתב כי "התנהלות הוועדה המקומית ממחישה מדוע היה צורך בהטלת חובה על הרשויות לפעול במהירות הראויה, אשר אחת מתכליותיה היא מניעת עינוי הציבור ופגיעה באינטרסים חשובים, כפי שקורה במקרה דנן".

לסיכום דורשת קבוצת החברות כי הוועדה המקומית תפעל לאישור מסמך המדיניות בהתאם ללא כל דיחוי, ומאיימים בנקיטת הליכים: "הוועדה המקומית מתבקשת להשיב לפנייה זו עם לו"ז ברור, סדור ומהיר לסיום הליך אישורו של מסמך המדיניות. מכתבנו זה מהווה פניה לפני נקיטה בהליכים. ככל שתשובת הוועדה המקומית לא תתקבל תוך 14 ימים ממועד קבלת מכתב זה, תפעל הקבוצה למיצוי זכויותיה בכל האמצעים העומדים לרשותה. אין באמור במכתבנו זה ו/או במה שאינו אמור בו, כדי למצות את כל טענות מרשינו בעניין שבנדון ו/או כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותם על פי כל דין".

"חיפה זקוקה להסרת החסמים, לא להגברתם"

שלום שטרית, מנכ"ל חברת שתית: "יזמי חיפה נואשים ורוצים להכניס הגיון בשיגעון שנוצר בדרך מסע הייסורים להוצאת היתר בניה. חיפה זקוקה היום להקטנת החסמים ולא להגברתם. חיפה העיר השלישית בגודלה בחיפה, מחזירה בתואר השלילי של הגירת צעירים ובכמות הוצאת היתרי בניה. ייטב כי הרשות תתעשת ותקבל החלטה מיידית לביטול החסם הנוסף הזה".

 

מלשכת ראש העיר נמסר כי: "הנהלת העירייה מודעת לכך, שיש לסיים את אישור התוכנית בהקדם ועל כן העלתה בישיבת ועדת הכספים האחרונה מימון לסיומה. על אף זאת, חברות האופוזיציה החליטו שלא לדון בנושא ולא לאשר את התוכנית, וזאת למרות שההסבר לחשיבותה הונח לפניהן".

חברות ועדת כספים שרית גולן וסופי נקש מסרו בתגובה: "כפי שפורסם ברדיו חיפה, ראש העיר מנעה מהצוות המקצועי להתייצב לוועדת הכספים ומהנדס העיר שהיה אמור להציג את הדרישה התקציבית ולענות לשאלות חברי הועדה לא הגיע לדיון וזאת בניגוד לחוות הדעת המשפטית של ימית קליין לכללי מנהל תקין. קליש מצפה שחברי ועדת כספים יאשרו באופן אוטומטי את דרישותיה התקציביות ללא כל הסבר מניח את הדעת בדיוק כפי שקרה בשנת 2021 שאז היא פתחה פרוייקטים ב 82 מליון שקלים ללא הוראות מימון.

"יתירה מכך, חבל שקליש כהרגלה לא קראה את המכתב שנשלח אליה שם מלינים על עיכוב מתמשך של שנים ואילו הבקשה לתקציב הובאה בפנינו רק לפני מספר ימים. קליש ממשיכה לשקר לא רק את הפונים אליה אלא גם את הציבור הרחב ודי לראות את הדעה עליה מקיר אל קיר על חוסר תפקודה ויכולותיה להנהיג ולנהל את העיריה בראשותה. מנהל הנדסה לא עובד בגלל קליש ולא בגלל חברות האופוזיציה שלהן אין סמכויות ניהול. מציעה לקליש להפסיק לבכות ולהתחיל לעבוד".

06:00 - 07:00
שש בבוקר
עכשיו בשידור
איזה בוקר
09:00 - 10:00
אקטואליה ב-9
10:00 - 12:00
המסיבה
12:00 - 13:00
הפרלמנט
13:00 - 14:00
המוסיקה של רדיו חיפה
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 06:00
רצועת הלילה